Jak działa kontrakt futures

Handel kontraktami futures

Kontrakt terminowy (futures) jest pochodnym papierem wartościowym, umową, w której sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia, a kupujący zobowiązuje się do zapłacenia i otrzymania w przyszłości określonego standardowego składnika aktywów bazowych po cenie ustalonej w momencie zawierania transakcji.

Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty futures są przedmiotem obrotu na wyspecjalizowanych giełdach. Aktywa bazowe są znormalizowane. Terminy dostaw są ustalane z góry. Miejsce dostawy – depozyt w przypadku papierów wartościowych lub magazyn w przypadku towarów – jest również z góry określone w specyfikacji kontraktu. Szczegóły każdego kontraktu giełdowego są określone w specjalnym dokumencie zwanym specyfikacją kontraktu.

Kontrakty terminowe na giełdzie są zazwyczaj podzielone na następujące kategorie, w oparciu o aktywa, na które są zawierane: finansowe, walutowe, indeksowe, metale szlachetne, metale nieżelazne, energetyczne, rolne, spożywcze. Kontrakty terminowe w swojej ofercie posiada home.saxo, który jest brokerem regulowanym przez polski KNF.

Ze względu na sposób rozliczenia kontrakty terminowe dzielą się na dostarczane – gdy kontrakt wymaga fizycznej dostawy instrumentu bazowego i dokonania pełnej płatności oraz rozliczeniowe – gdy na koniec kontraktu strony rozliczają transakcję poprzez zapłatę różnicy w cenie.

Przykład transakcji na rynku kontraktów terminowych futures

Kupno kontraktu futures nazywane jest otwarciem długiej pozycji, natomiast sprzedaż nazywana jest otwarciem krótkiej pozycji. Ponieważ kontrakty są standaryzowane, w ramach jednej giełdy, kupno i sprzedaż pokrywają się wzajemnie. Jeśli więc inwestor kupił pięć kontraktów futures na ropę Brent, a następnie sprzedał trzy, jego łączna faktura będzie równa dwóm długim pozycjom. W związku z tym zobowiązał się do dostarczenia tylko dwóch standardowych partii ropy. Jeśli następnie sprzeda dwa kontrakty przed wygaśnięciem kontraktu, czyli przed dostawą, to w ogóle nie dostarczy ropy. W rzeczywistości tak właśnie się dzieje: tylko niewielki procent transakcji trafia do faktycznej dostawy. W tym przypadku zysk lub strata inwestora jest obliczana przez giełdę w procesie rozliczeń przez giełdową izbę rozrachunkową.

Aby otworzyć pozycję na giełdzie, wymagany jest depozyt początkowy, zwany depozytem zabezpieczającym lub zabezpieczeniem. Na koniec każdego dnia zabezpieczenie jest ponownie wyceniane po najbardziej reprezentatywnej cenie, zazwyczaj po cenie zamknięcia giełdy.

Podsumowanie

Taki system obrotu ze stosunkowo niskim depozytem początkowym, codziennym przeliczaniem ceny i odpisywaniem lub naliczaniem różnicy czyni obrót kontraktami futures atrakcyjnym dla spekulantów. Jednocześnie, handel kontraktami terminowymi jest jednym z najbardziej ryzykownych działań na rynku inwestycyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ